Угода публічної оферти

Ця Угода (Договір) має характер публічної оферти відповідно до ст. 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України та є еквівалентом «усної угоди», та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Положення цієї угоди діють у тому випадку, якщо сторони при оплаті за послуги правової допомоги перед початком надання послуги не укладали письмового Договору (контракту, угоди).

Обидві сторони, які фактично вступили у правовідносини, дають свою згоду на те, що вони повністю згодні зі умовами, зазначеними нижче.


ДОГОВІР

про правову допомогу

м. Київ “_____”____________ 20__ р.

Адвокат Євсютін Олександр Миколайович, який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 878 від 20.12.2007 року, який далі називається «Адвокат», з одного боку, та _____________________ , іменований надалі «Клієнт», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Адвокат бере на себе обов’язки надавати правову допомогу за потреби: з юридичної експертизи документів Клієнта, аналізу його ситуації відповідно до чинного законодавства, консультуванню та представленню інтересів Клієнта у його справі (за потреби).

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Адвокат розпочинає виконання своїх обов’язків з моменту досягнення суттевих умов договору та оплати гонорару.

2.2. Адвокат зобов’язується надавати таку допомогу (за потреби) з предмета договору: консультації та роз’яснення з юридичних питань; подавати запити, скарги, позови та інші документи, представляти інтереси в державних (правоохоронних) органах, установах, підприємствах або перед третіми особами як онлайн, так і дистанційно або з виїздом (за попередньою домовленістю). Обмежень повноважень адвоката у цій угоді не встановлено.

2.2.1. Адвокатська послуга вказана у п. 2.2. цього Договору може перепоручатися адвокатом на свій розсуд помічникам адвоката та адвокатам – партнерам, що не може трактуватися як ухилення Адвоката від виконання умов цього Договору. Адвокат має право на підставі цього Договору видавати доручення на представлення інтересів Клієнта, проте видача таких довіреностей не є обов’язковою.

2.2.2. Підписання акта приймання-передачі робіт, що підтверджує їх виконання за цим Договором, не є обов’язковим.

2.2.3. Адвокат зобов’язаний надавати Клієнту повну інформацію щодо виконання зобов’язань за цим Договором у формі, яка визначена адвокатом або сторонами.

2.2.4. Клієнт зобов’язаний своєчасно сплатити гонорар Адвокату відповідно до розділу 4 цього Договору.

2.2.5. Клієнт зобов’язаний своєчасно забезпечувати Адвоката повною та достовірною інформацією та документами у необхідній кількості примірників.

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

3.1. Інформація, отримана Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною та не може бути передана третім особам без попередньої письмової згоди Сторін.

3.2. Це обмеження не поширюється на інформацію, яка:

■ підлягає поширенню відповідно до чинного законодавства;

■ загальновідому на момент передачі, у тому числі опубліковану або відому необмеженій кількості осіб без порушень цього Договору та вини в цьому Сторін;

■ вже відому іншій Стороні або яка стала відомою в ході здійснення будь-якого проекту, у період переговорів без порушення цього Договору.

3.3. Кожна із Сторін зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно в рамках надання послуг за цим Договором та надавати доступ до неї лише особам, які безпосередньо займаються відповідними роботами. Сторони зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів, щоб їх співробітники, консультанти, інші залучені виконавці робіт зберігали конфіденційність вище за певну інформацію, а також захищали її від втрати або знищення.

3.4. У випадках, передбачених законодавством, матеріали, що містять конфіденційну інформацію, можуть надаватись контролюючим та правоохоронним органам на підставі рішення відповідного компетентного органу у встановленому законом порядку.

3.5. Усі документи, які передано адвокату на час виконання адвокатських послуг, перебувають у адвоката. Для передачі документів може складатися акт прийому – передачі, проте його складання не є обов’язковим (в останньому випадку Клієнт відповідає за збереження документів). Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру», документи, пов’язані з виконанням доручення адвокату, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню без його згоди.

  1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АДВОКАТУ

4.1. Вартість гонорару Адвоката в рамках реалізації цього Договору, визначається за згодою сторін.

4.2. Оплата гонорару здійснюється шляхом перерахування на рахунок Адвоката або готівкою по початку надання правової допомоги (передоплата).

4.3. Витрати у справі оплачуються Клієнтом додатково за попередньою домовленністтю між сторонами.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Клієнт несе відповідальність за своєчасність, повноту, достовірність та зміст інформації, поданої Адвокату.

5.2. Адвокат за його провини несе відповідальність за якість послуг, наданих ним Клієнту відповідно до чинного законодавства.

5.3. Адвокат не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з поданням Клієнтом відомостей та документів, що не відповідають дійсності.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у разі виникнення форс-мажорних обставин. Форс-мажорними обставинами (крім закріплених законодавством) для Адвоката визнаються дії (у тому числі незаконні) державних органів та служб, органів місцевого самоврядування, зміни чинного законодавства, які негативно впливають на інтереси Сторін.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Будь-яка із Сторін може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши іншу Сторону письмово за 14 днів. Гонорар (плата), зазначений у п. 4 цього договору, не повертається.

6.2. Сторони зобов’язуються розбіжності, що виникають, вирішувати шляхом переговорів. При не врегулюванні сторонами розбіжностей, що виникли, суперечка між ними розглядаються у суді.

6.3. У разі відсутності необхідності надання правової допомоги (адвокатських послуг) під час дії цього договору та не звернення Клієнта до адвоката, плата (гонорар), зазначена у п. 4 цього договору, не повертається.

6.4. Цей Договір може бути змінено, доповнено, продовжено на підставі додаткової письмової угоди сторін.

6.5. У випадках, що не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.6. Цей Договір складено та викладено на сайті адвоката Євсютіна О.М., що має юридичну силу для будь-кого, хто оплатив на надання ним правової допомоги без укладенне індівідуального договору про надання правової допомоги.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання його сторонами та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

Клієнт _____ (________)

Адвокат _____ (_______)